Ochrana osobních údajů (GDPR)

V návaznosti na ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z 27. dubna 2016 č. 2016/679, které nabylo účinnosti 25.5.2018, jsme přizpůsobili pravidla zpracování Vašich osobních údajů do našich nových nařízení.

Serióznost je naší prioritou a jsme si plně vědomi našich povinností při správě Vámi uváděných údajů. Respektujeme soukromí zákazníka a Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom mohli kvalitně realizovat naše služby. Společnost Moosbacher Praha s.r.o. nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Společnost Moosbacher Praha s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Moosbacher Praha s.r.o. s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Společnost Moosbacher Praha s.r.o. je tedy jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy, tak i správcem Vašich osobních dat.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb a zboží (dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných a zabezpečených serverech. Společnost Moosbacher Praha s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu na www.moosbacher.cz, berete svojí vědomou registrací či odesláním objednávky na vědomí všechny informace o zpracování a uchovávání Vašich osobních dat tak, jak je uvedeno zde.

Uchovávání osobních dat

Zákazník při vytvoření objednávky vyplní následující osobní údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. V případě, že zákazník žádá o doručení zboží na jinou adresu, než fakturační, vyplní navíc ještě i dodací adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a navíc i název osoby či firmy, která zboží převezme nebo název kontaktní osoby v případě doručení do firmy a telefon. Všechny tyto údaje mohou být shodné s již vyplněnými fakturačními údaji.

Všechny tyto údaje slouží pro kompletní vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Při dokončení objednávky zákazník potvrzuje, že byl řádně a předem seznámen s obchodními podmínkami a zároveň bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů.

Moosbacher Praha s.r.o. po vyřízení objednávky nadále uchovává tyto osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační. Těmito údaji jsou vyplněné fakturační údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou uchovávány pro řádné plnění zákonných povinností společnosti Moosbacher Praha s.r.o. a v rozsahu, jež stanovuje legislativa a nemohou být vymazány nebo znehodnoceny i v řádu několika let od uskutečnění objednávky.

Společnost Moosbacher Praha s.r.o. může využívat poskytnutých údajů zákazníka, a to především jména a příjmení, telefonního / mobilního čísla a e-mailové adresy pro zasílání souvisejících marketingových materiálů či informování zákazníka o novinkách nebo akcích či slevách.

Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem společnost Moosbacher Praha s.r.o. nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám vyjma výzvy k poskytnutí těchto údajů některým z orgánů výkonné moci ČR pro účely vyšetřování v oblasti trestně-právních vztahů.

Osobní údaje zákazníků společnost Moosbacher Praha s.r.o. uchovává nejméně po dobu 3 let v rozšířeném rozsahu (identifikační, adresní, kontaktní data, případě i další volitelná data) pro plnění reklamačních a záručních povinností a po dobu nejméně 10 let v minimálně základním rozsahu (identifikační a adresní data) pro plnění legislativních povinností (zejména účetní a archivační) od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů a v případě, že zákazník nepožaduje po této době odstranění svých osobních údajů z evidence společnosti Moosbacher Praha s.r.o., jsou pak uchovávány po dobu dalších 10 let.

Zákazník může u společnosti Moosbacher Praha s.r.o. kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě zákazník kontaktuje jakýmkoliv způsobem zákaznickou infolinku nejlépe pomocí kontaktů uvedených na webových stránkách e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření zákazníkovi objednávky. Moosbacher Praha s.r.o. na základě této žádosti nadále již nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou či oprávněným zájmem správce.

Zákazník může některé, jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním zákaznické infolinky e-shopu, ve kterém došlo k vytvoření objednávky, nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu. Přístupové údaje k účtu jsou zákazníkovi zaslány v zabezpečené podobě po registraci na jím poskytnutý a vyplněný e-mail.

Kategorie osobních dat, které zpracováváme

V případě Vaší objednávky nebo využití našich služeb zpracováváme tyto osobní údaje:

Vyžadované (pro řádné vyřízení objednávky)

  + Identifikační (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnické osoby, IČ, DIČ)

  + Adresní (dodací adresu, fakturační adresu)

  + Kontaktní (e-mailovou adresu, telefonní číslo)

Volitelné (v případě vyřizování konkrétní záležitosti)

  + Platební (číslo bankovního účtu)

Účel, k jakému zpracováváme osobní data

K poskytování našich služeb

  + Abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku nebo požadavek

  + Abychom mohli naše služby vyhodnocovat a zlepšovat

  + Abychom mohli řádně plnit legislativní povinnosti

K evidenci naší vzájemné komunikace

  + Abychom Vás mohli rychleji kontaktovat

  + Abychom Vás nezdržovali déle, než je nutné při vyřizování Vašich dotazů nebo požadavků

  + Abychom Vám uměli co nejlépe poradit a pomoci

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našem e-shopu na www.moosbacher.cz, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo společnost Moosbacher Praha s.r.o. Výjimku tvoří partneři, kterým mohou být některá osobní data poskytnuta a kteří pomáhají řádně plnit kupní smlouvy a spolupracující v rámci logisticko-distribučního řetězce. Dále pak výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a úvěrové společnosti nebo poskytovatelé on-line platebních metod, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů. Pokud třetí osoby použijí obdržené údaje pro jejich oprávněný zájem, neneseme za takovéto zpracování jakožto správce odpovědnost.

Zabezpečení osobních dat

Pro zabezpečení Vašich osobních dat používáme různé zabezpečovací metody. Naše internetový obchod na webových stránkách www.moosbacher.cz zabezpečujeme pomocí HTTPS (SSL). Interní systémy podléhají přísným bezpečnostním kritériím pro přihlášení a přístup. Naše zaměstnance a externí partnery pravidelně školíme a dbáme, aby dodržovali všechna pravidla pro maximální ochranu Vašich osobních dat. To stejné zajišťujeme i u našich smluvních partnerů, kteří Vaše data pro naše potřeby nebo potřeby plnění kupní smlouvy zpracovávají.

Závěrem

Chtěli byste vědět, jaká Vaše osobní data uchováváme? Požadujete jejich výmaz v případě, že lze takový výmaz udělat? Chtěli byste nahlásit svůj nesouhlas se zasíláním marketingových sdělení? Kontaktovat nás můžete na email info@moosbacher.cz 

Váš požadavek zpracujeme a nejpozději do 30 dní od nás dostanete vyjádření nebo další informace. Upozorňujeme Vás, že bez Vaší přesné identifikace nemůžeme osobní údaje poskytnout.

Máte podezření, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s GDPR? Podejte nám podnět a požádejte o vysvětlení. Rádi Vám vše objasníme a v případě, že bude Vaše tvrzení oprávněné, dojde z naší strany k rychlé nápravě, k anonymizaci nebo výmazu Vašich údajů, abychom zamezili případným dalším problémům či nesouladu. Taktéž se můžete obrátit přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že uchováváme Vaše osobní data na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou ty konkrétní osobní data v našich systémech vymazány nebo anonymizovány. Souhlasem se nerozumí data získaná k účelu plnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností nebo oprávněného zájmu správce. Vaše osobní data mohou být úplně zlikvidována po pominutí účelu, k jakému byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti.

Platnost a účinnost těchto zásad a informací ode dne: 7.7.2021